Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
Αρχική Δημοτικά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

logo papagou xolargosΚαλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 22.03.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

 1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 02/2017 & 04/2017 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην εκστρατεία “Ώρα της Γης” 2017.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» σε συνεργασία με τους Δήμους – Εταίρους της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών.
 4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 6. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 7. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής”, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το οικ. έτος 2017.
 10. Χορήγηση κινητών τηλεφωνικών συσκευών, καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης ανά συσκευή και ορισμός δικαιούχων.
 11. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.
 12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 205 παρ. 1 Ν. 3584/2007 και το άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 2190/1994, για τη Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού σχολείου.
 13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 8μηνης διάρκειας, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 14. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολ. έτος 2017 – 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
 15. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολ. έτος 2017 – 2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 11/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.).
 16. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνων συμβάσεων) στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), για την κάλυψη εποχικών αναγκών περιόδου 2017 – 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 19. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2016.
 20. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.
 21. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
 22. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου».
 24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016».
 27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».
 28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016».
 29. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016».
 30. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας για τη σύνταξη της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων –  Δημοτικών σχολείων 2015».
 32. Αποδοχή συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
 33. Αποδοχή συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
 34. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8 Ηράκλειο:Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενημερώνει ότι «λήγει στις 31 Αυγούστου η διορία για δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις που...

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β’ μέρους

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β' μέρους 26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Ξεκινάμε απόψε το β´ μέρος του 26ου Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όμορφες...

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης Πεντέλη:Την υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά,...

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας Μητσοτάκης – Μάας:Η ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας για να μειωθεί και η ένταση στην περιοχή τονίστηκε...

Recent Comments