Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Αρχική Δημοτικά Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου...

Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Πρακτικό της με αριθ. 08/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 15ης   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017.

Στον Χολαργό σήμερα, 15.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14091/09.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

Δημήτριος Οικονόμου Βικτωρία Νικάκη Βασίλειος Σιαμάνης
Χρύσα Παρίση Δήμητρα Ρουφογάλη Ιωάννης Σκουτέρης
Παναγιώτης Δεμέστιχας Αγλαΐα Σουρανή Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη Αθανάσιος Βαλυράκης Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Γεώργιος Τσουροπλής Νικόλαος Κουτάκης
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου Μαρία Δημητριάδου Δημήτριος Τούτουζας
Μιχαήλ Χατζής Βασιλική Μπουφούνου Αικατερίνη Φασούλη
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη Μιχαήλ Τράκας Γεώργιος Ανυφαντής

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Γεωργία Αρβανίτη Ιωάννης Κεχρής Νικόλαος Στάππας
Περικλής Ζήκας Νικόλαος Αποστολόπουλος Γεώργιος Ρεμούνδος
Ελένη Γεωργακοπούλου Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος Χριστίνα Πολυκαλά

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

 

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 1ο και μοναδικό Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: «Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», πρότεινε στο Σώμα τη συζήτησή του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τη συζήτηση τού ως άνω θέματος και ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να προβούμε στην έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και ανέγνωσε το ψήφισμα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως:

 

«Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει ζήτημα νομιμότητας των δαπανών μισθοδοσίας των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έχουν ανανεωθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για σταθερή εργασία.

 

Στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού οι συμβασιούχοι ουσιαστικά στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων τα τελευταία έτη έχει χάσει σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες ανάγκες του Δήμου μας για μια πόλη καθαρή, για μια πόλη λειτουργική και σύγχρονη.

 

Η αβεβαιότητα που καλλιεργείται με τις αλλεπάλληλες και έωλες νομοθετικές ρυθμίσεις που έκρινε μη νόμιμες το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να λάβει τέλος.

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού επιδιώκει και διεκδικεί την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών με μόνιμο προσωπικό με σταθερό καθεστώς εργασίας βάσει των αναγκών, αλλά και της οικονομικής δυνατότητας του Δήμου μας.

 

Η ομηρία και η αβεβαιότητα που δοκιμάζουν καθημερινά τους εργαζόμενους, πρέπει να λάβει τέλος.»

 

 

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, Βασίλειος Σιαμάνης, Νικόλαος Κουτάκης και Γεώργιος Ανυφαντής.

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 112/2017.

 

 

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Μιχαήλ Τράκας Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Τα Μέλη

 

Δ. Οικονόμου, Π. Δεμέστιχας, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά – Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη.

Έγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – ΧολαργούΈγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – ΧολαργούΈγκριση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8 Ηράκλειο:Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενημερώνει ότι «λήγει στις 31 Αυγούστου η διορία για δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις που...

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β’ μέρους

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β' μέρους 26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Ξεκινάμε απόψε το β´ μέρος του 26ου Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όμορφες...

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης Πεντέλη:Την υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά,...

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας Μητσοτάκης – Μάας:Η ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας για να μειωθεί και η ένταση στην περιοχή τονίστηκε...

Recent Comments